ນິຍາມເນື້ອຄູ່

ຂ້ອຍຄິດວ່າ‎” “ເນື້ອຄູ່ ”
ຄືຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄດ້ “


ຢ່າເສຍໃຈທີ່ເຂົາ ຖິ້ມເຮົາໄປ

ຢ່າເສຍໃຈທີ່ເຂົາ ” ຖິ້ມເຮົາໄປ ”
ແຕ່ຈົງດີໃຈທີ່ເຮົາໄດ້  ” ຫົວໃຈ  ” ເຮົາກັບຄືນມາ


ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະເວົ້າຄຳວ່າ …ຂໍໂທດ

ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະເວົ້າຄຳວ່າ  … ຂໍໂທດ
ຫາກໂຕເອງເປັນຝ່າຍຜິດ
ເພາະອີກຝ່າຍ ເຂົາອາດຈະໃຊ້ສິດ
ຄຳວ່າ….ໃຫ້ອະໄພຢູ່ !!


ການຕັດສິນໃຈແລະການຮຽນຮູ້

ແມ່ນຫຍັງທີ່ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວ
ຈົງຍອມຮັບຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈນັ້ນ
ບໍ່ວ່າຈະດີຫຼຶ້ ຮ້າຍ
ເພາະຍ້ອນກັບໄປແກ້ໄຂຫຍັງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ
ແຕ່ສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກມັນໄດ້


ຫ້າມເວົ້າຂວັນ

ຫ້າມໄຟໄວ້ຢ່າໃຫ້ ມີຄັວນ
ຫ້າມສຸລິຍະແສງຈັນ ຊ່ອງໃສ່
ຫ້າມອາຍຸໃຫ້ຫັນຄືນເລົ່າ
ຫ້າມດັ່ງນີ້ໄວ້ໄດ້ ຈິ່ງຫ້າມເວົ້າຂວັນ


ເສຍດາຍທີ່ບໍ່ກ້າຂໍເບີ

“ເສຍໜ້າ ” ທີ່ຂໍແລ້ວບໍ່ໄດ້ເບີ
ດີກວ່າ  ” ເສຍດາຍ ” ທີ່ບໍ່ກ້າແມ້ແຕ່ຈະລອງ
(Premchai P. Dsru Limkitticharoen)


ຄຳຄົມ ດາໄລລາມະ

ຄັ້ງໜຶ່ງເມື່ອມີຄົນຖາມອົງດາໄລລາມະວ່າ ແມ່ນຫຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກແປກໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບມະນຸດຊາດ ທ່ານຕອບວ່າ                        “ມະນຸດເຮົານີ້ ຍອມສູນເສຍສຸຂະພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ເງິນມາ ແລ້ວຕ້ອງຍອມສູນເສຍເງິນຕາ  ເພື່ອຟື້ນພູສຸກຂະພາບ ແລ້ວກໍ່ເຝົ້າກາງວົນກັບ ອານາຄົດ ຈົນບໍ່ມີຄວາມສຸກລາບລື່ນກັບປະຈຸບັນ  ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ໆ  ກໍ່ຄື ເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບປະຈຸບັນ ຫຼຶ ແມ້ກະທັງຢູ່ກັບ ອານາຄົດ ເຂົາດຳເນີນຊີວິດ ຄືກັບວ່າ ເຂົາຈະບໍ່ມີມື້ຕາຍ ແລະແລ້ວເຂົາກໍ່ຕາຍຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ຈິງ “


ຖ້າຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນປາກບໍ່ດີ

ຖ້າຮູ້ຕົນເປັນຄົນປາກບໍ່ດີ
ເວົ້າໃຫ້ໜ້ອຍໆ ຄິດໃຫ້ຫຼາຍໆ


ຜູ້ຍິງທີ່ມີແຕ່ ” ຄວາມງາມ”

ຜູ້ຍິງທີ່ມີແຕ່  ” ຄວາມງາມ ” ແຕ່  ” ບໍ່ມີສະໝອງ ”
ຜູ້ຊາຍກໍ່ຄົງເບິງເຈົ້າພຽງແຕ່  ” ຂອງຫວານ ”
ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ ” ອາຫານຈານຫຼັກ “


ປະລິມານຂອງ ” ຄວາມສຸກ”

ປະລິມານຂອງ ” ຄວາມສຸກ ”
ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນຂອງ ” ສິ່ງດີໆ ” ທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ
ແຕ່ຢູ່ທີ່ ” ມູມມອງ ” ຂອງເຮົາທີ່ມີຕໍ່ ” ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ “