ຄົນໂງ່ມັກສະແດງຕົນໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຫັນ

ຄົນໂງ່ມັກສະແດງຕົນໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຫັນ
ວ່າຕົນເປັນຜູ້ສະຫຼາດສະເໝີ


ອາດີດເປັນຄວາມຫລັງ(ອານາຄົດຄືຄວາມຝັນ)

ອາດີດເປັນຄວາມຫັລງ(ອານາຄົດຄືຄວາມຝັນ)
ປະຈຸບັນຄືຄວາມຈິງ


ກ້ານບົວ ຫຍັ່ງລຶກຕື້ນຊົນລະທານ

ກ້ານບົວ  ຫຍັ່ງລຶກຕື່ນຊົນລະທານ
ມາລະຍາດ ສໍ້ສັນດານຊາດເຊື້ອ


ກ່ອນພະຍຸຈະມາທະເລມັກສະຫງົບ

ກ່ອນພາຍຸຈະມາທະເລມັກສະຫງົບ


ຈົ່ງຟັງຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງຜູ້ເວົ້າ ..ບໍ່ແມ່ນຄຳເວົ້າ

ຈົ່ງຟັງຄວາມຮູ້ສຶກ
ຂອງຜູ້ເວົ້າ ..ບໍ່ແມ່ນຄຳເວົ້າ


ບາງສິງຂອງຊີວິດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈຳ

ບາງສິ່ງຂອງຊີວິດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈຳ
ຖ້າມັນທຳໃຫ້ເຈັບ
ແຕ່ບາງສິ່ງກໍ່ຄວນຈະເກັບ
ຖ້າມັນເປັນຄວາມເຈັບທີ່ໜ້າຈຳ


ຕຶກຍັງຮູ້ພັງ ສະຕັງຍັງຮູ້ຫມົດ

ຕຶກຍັງຮູ້ຟັງ
ສະຕັງຍັງຮູ້ຫມົດ
ແຕ່ໄມຕີອັນສວຍສົດ
ບໍ່ມີຫມົດຄືສະຕັງ


ຖ້າຢາກທີ່ຈະເປັນຄົນສະຫຼາດ

ຖ້າຢາກທີ່ຈະເປັນຄົນສະຫຼາດ
ຕ້ອງຫັດເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີເສຍກ່ອນ


ຮາກຄືພື້ນຖານຂອງຊີວິດ

ຮາກຄືພື້ນຖານຂອງຊີວິດ
ຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມອົດທົນ
ຄືພື້ນຖານຂອງຄວາມສຳເລັດ


ແຕ່ເຈັບປວດຄັ້ງທີ່ສອງ ມີແຕ່ຕ້ອງໂທດໂຕເອງ

ຄົນເຮົາເຈັບປວດຄັ້ງທຳອິດ
ພໍທີ່ຈະໂທດຄົນອື່ນໄດ້
ແຕ່ເຈັບປວດຄັ້ງທີ່ສອງ
ມີແຕ່ຕ້ອງໂທດໂຕເອງ