love is a war, easy to start

love is a war, easy to start
but very hard to stop.


ທຸກຫຼືສຸກ ດ້ວຍຕັນຫາ ນຳພາໃຈ ຢູ່ກັບສິ່ງ ທີ່ເປັນໄປ ບໍ່ແມ່ນໃຝ່ເປັນ

ໄມ້ທ່ອນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຖຶໄວ້ ໃນມືທ່ານ
ໄມ້ທ່ອນນັ້ນ ຈະສັ້ນ-ຍາວ ເຮົາຮູ້ເຫັນ
ຫາກເບິງສິ່ງ ທີ່ດ້ອຍຄ່າ ກວ່າທີ່ເປັນ
ກໍ່ຈະເຫັນ ວ່າໄມ້ເຮົາ ຍາວກວ່າໃຜ
– – – – – – –
ແຕ່ຫາກປຽບ ທຽບເທົ່າ ໄມ້ຍາວກວ່າ
ຈະເຫັນວ່າ ໄມ້ເຮົານັ້ນ ສັ້ນເຫຼືອຫຼາຍ
ທຸກຫຼືສຸກ ດ້ວຍຕັນຫາ ນຳພາໃຈ
ຢູ່ກັບສິ່ງ ທີ່ເປັນໄປ ບໍ່ແມ່ນໃຝ່ເປັນ


ເຈັບແລ້ວຈຳຄື ຄົນ

ເຈັບແລ້ວຈຳຄື ຄົນ
ເຈັບແລ້ວທົນຄື ຄວາຍ


ເມື່ອບໍ່ໄດ້ພັດທະນາທີ່ຈິດໃຈ

ເມື່ອບໍ່ພັດທະນາທີ່ຈິດໃຈ
ຈະພັດທະນາດ້ານໃດໆ ກໍ່ບໍ່ມີຜົນ
ການພັດທະນາ ຈິ່ງຕ້ອງເລີ່ມທີ່ໃຈຄົນ
ເພື່ອເກີດຜົນພັດທະນາຖາວອນ


Vision without action is merely a dream.

Vision without action is merely a dream.
Action without vision just passes the time.
Vision with action can change the world.


ເອງມາຂ້າມຸດ ເອງຢຸດຂ້າແຢ່

ເອງມາຂ້າມຸດ
ເອງຢຸດຂ້າແຢ່
ເອງແຢ່ຂ້າຕີ
ເອງໜີຂ້າຕາມ


ຈະຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງແມ່ນຫຍັງ ໃນຈັກຢ່າງ

ຈະຮູ້ວ່າໂລກນີ້ກ້ວາງໃຫຍ່
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາໄດ້ …ອອກເດີນທາງ
ຈະຮູ້ວ່າຄຸນຄ່າຂອງແມ່ນຫຍັງ  ໃນສັກຢ່າງ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາໄດ້…ເສຍມັນໄປ
ຈະຮູ້ຄວາມໝາຍ ຂອງຟ້າຫລັງຝົນ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາຜ່ານພົ້ນ …ມັນມາໄດ້
ຈະຮູ້ວ່າຍັງມີເລື່ອງລາວ ອີກຫຼາກຫຼາຍ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາເປີດໃຈ …ຍອມຮັບມັນ
ຈະຮູ້ວ່າໃນໜັງສື  ມີຫຍັງແນ່
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາ …ລອງໄດ້ເປີດອ່ານ
ຈະຮູ້ເວລາ ຂອງດອກໄມ້ບານ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາເຝົ້າຕາມ …ຢູ່ແບບນັ້ນ
ຈະຮູ້ວ່າເລື່ອງທີ່ຫົວນັ້ນ ມັນມີຄ່າ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາເສຍນ້ຳຕາ …ໃນຈັກມື້
ຈະຮູ້ເຖິງຄວາມໃນໃຈ ຂອງກັນແລະກັນ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາໄດ້ເວົ້າ …ມັນອອກໄປ
ຈະຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເອີ້້ນວ່າຄິດຮອດ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໃນຄວາມຄຳນື້ງ…ມີໃຜຈັກຄົນ
ຈະຮູ້ຄວາມໝາຍໃນຄຳຮັກ ຈັກຫົນ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີໃຜບາງຄົນ …ໃຫ້ຫວັ່ນໄຫວ
ຈະຮູ້ວ່າຄ່ຳຄືນນີ້ ຄົງບໍ່ງຽບເຫງົາ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເລື່ອງລາວ…ໄດ້ມີໂອກາດບອກໄປ
ຈະຮູ້ວ່າທຸກຄຳເວົ້າ ໝົດຄວາມໝາຍ
ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຄົນໆນັ້ນ …ບໍ່ຢູ່ໃຫ້ບອກ


ໜື່ງກ້າວທີ່ຍາວໄກ

ໜຶ່ງກ້າວທີ່ຍາວໄກ
ອາດຫວັ່ນໄຫວແລະລົ້ມລົງ
ໜຶ່ງກ້າວທີ່ໝົ່ນຄົງ
ແມ້ຈະສັ້ນແຕ່ໝັ່ນໃຈ


ມິດຕະພາບ ຄື ຄວາມຮັກ

ມິດຕະພາບ ຄື
ຄວາມຮັກ ລືບດ້ວຍ ເຊັກ ແລະບວກດ້ວຍເຫດຜົນ
ສ່ວນຄວາມຮັກ ຄື
ມິດຕະພາບບວກດ້ວຍເຊັກ ແລະລືບດ້ວຍເຫດຜົນ


ການສະກິດຄຸ້ຍເຂຍ

ການສະກິດຄຸ້ຍເຂຍ ຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ອື່ນ
ປົມດ້ອຍຂອງຜູ້ອື່ນ ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍໃຈ
ແລະອາດເຮັດໃຫ້ເສຍມິດ
ສ່ວນເຮົາ …. ບໍ່ໄດ້ອະຫຍັງເລີຍ