Category Archives: ຄຳຄົມຫມູ່

ເພື່ອນທີ່ດີຄືດວງດາວ

ເພື່ອນທີ່ດີຄືດວງດາວ
ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນພວກເຂົາຕະຫຼອດເວລາ
ແຕ່ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເຂົາຢູ່ທີ່ນັ້ນສະເໝີ


ເພື່ອນໂດດຂົວ

ຖ້າເພື່ອນທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມໃຈກັນກະໂດດລົງຈາກຂົວ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ກະໂດດຕາມພວກເຂົາໄປ
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍອມຄອຍຢູ່ທີ່ກົ້ນເຫວເພື່ອຈະຮັບພວກເຂົາ


ຢ່າປ່ຽນເພື່ອນເກົ່າ

ຢ່າປ່ຽນເພື່ອນເກົ່າ
ແລກກັບເພື່ອນໃຫມ່


ເພື່ອນທີ່ດີມີໜຶ່ງເຖິງຈະໜ້ອຍ

ເພື່ອນທີ່ດີມີໜຶ່ງເຖິງຈະຫນ້ອຍ
ດີກວ່າຮ້ອຍເພື່ອນຄິດລິດສະຍາ
ດຸກ້ອນເກືອເຄັມໜ້ອຍດ້ອຍລາຄາ
ຍັງມີຄ່າກວ່ານ້ຳເຄັມເຕັມທະເລ


ຕຶກຍັງຮູ້ພັງ ສະຕັງຍັງຮູ້ຫມົດ

ຕຶກຍັງຮູ້ຟັງ
ສະຕັງຍັງຮູ້ຫມົດ
ແຕ່ໄມຕີອັນສວຍສົດ
ບໍ່ມີຫມົດຄືສະຕັງ


ມິດຕະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນເທິງເສັ້ນທາງທຸລະກິດ

ມິດຕະພາບທີ່ເກີດຊຶ້ນເທິງເສັ້ນທາງທຸລະກິດ
ຍ່ອມດີກວ່າທຸລະກິດທີ່ໄດ້ເກີດເທິງເສັ້ນທາງມິດຕະພາບ


ຄວາມໂສກເສົ້າ… ສາມາດຢຽວຢາໂຕເອງໄດ້ໂດຍລຳພັງ

Grief can take care of it self.
Of a joy you must have somebody
to divide it with.
ຄວາມໂສກເສົ້າ …
ສາມາດຢຽວຢາໂຕເອງໄດ້ພຽງລຳພັງ
ແຕ່ການຈະໄດ້ຮັບຄວາມເບີກບານຢ່າງເຕັມປຽມ
ຈຳເປັນຕ້ອງມີໃຜຈັກຄົນມາແບ່ງປັນ