Category Archives: ຄຳຄົມພາສາອັງກິດ

ຕ້ອງໃຊ້ຫີນ 2 ກ້ອນເຖິງຈະເກີດໄຟໄດ້

It takes two flints to make a fire.
– – Louisa May Alcott – –
ຕ້ອງໃຊ້ຫີນເຖິງ2ກ້ອນເຖິງຈະເກີດໄຟໄດ້


ພັດທະນາການ

“Progress always involves risk. You can’t steal second with your foot on first.”
– – Fredrick Wilcox – –
ພັດທະນາການຈະມີເລື່ອງຂອງຄວາມສ່ຽງມາກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍສະເໝີ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດ ລາກເບກສອງ ໄດ້ເລີຍ ຖ້າຕີນຍັງແຕະເບກ 1  (เบสบอล)


ຂໍໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ

“It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.”
– – Eleanor Roosevelt – –
ບໍ່ຍຸດຕິທຳເລີຍທີ່ທ່ານຈະຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ


No man or woman is worth your tears and the only

No man or woman is worth your tears and the only
one who is, will never make you cry.

ບໍ່ມີຊາຍຫຼຶ້ຍິງຄົນໃດມີຄ່າພໍທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງ
ເສຍນ້ຳຕາໃຫ້ ສ່ວນຄົນທີ່ມີຄ່າພໍນັ້ນ
ເຂົາຍ່ອມທີ່ຈະບໍ່ມີມື້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮ້ອງໃຫ້ເດັດຂາດ


It may take only a minute to like someone

It may take only a minute to like someone,
only an hour to have a crush on someone
and only a day to love someone
but it will take a lifetime to forget someone.

ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາພຽງຊົ່ວນາທີ ທີ່ຈະມັກໃຜຈັກຄົນ
ພຽງຊົ່ວໂມງທີ່ຈະນຶກຮັກໃຜສັກຄົນ
ແລະພຽງຊົ່ວວັນທີ່ຈະຮັກໃຜຈັກຄົນ
ແຕ່ມັນຈະໃຊ້ເວລາຊົ່ວຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ລືມຄົນໆນັ້ນ


If you love someone, put their name in a circle,

If you love someone,
put their name in a circle,
instead of a heart,
because hearts can break,
but circles go on forever.

ຖ້າທ່ານຮັກໃຜຈັກຄົນ
ຈົງເອົາເຂົາໄວ້ຮອບໂຕທ່ານແທນທີ່ຈະໃສ່ເຂົາໄວ້ໃນໃຈ
ເພາະຫົວໃຈສາມາດແຕກສະຫຼາຍໄດ້
ແຕ່ຖ້າເຂົາຈະຢູ່ກັບທ່ານຕະຫຼອດໄປ


ພະເຈົ້າມອບອາຫານໃຫ້ແກ່ນົກທຸກໂຕ

God gives every bird it’s food.
But He does not throw it into it’s nest.
ພະເຈົ້າມອບອາຫານໃຫ້ແກ່ນົກທຸກໂຕ
ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໂຍນອາຫານໃຫ້ເຖິງນົກເຫຼົ່ານັ້ນ


love is a war, easy to start

love is a war, easy to start
but very hard to stop.


Vision without action is merely a dream.

Vision without action is merely a dream.
Action without vision just passes the time.
Vision with action can change the world.


WITH MONEY YOU CAN BUY A HOUSE BUT NOT A HOME

WITH MONEY YOU CAN BUY A HOUSE BUT NOT A HOME
WITH MONEY YOU CAN BUY A CLOCK BUT NOT TIME
WITH MONEY YOU CAN BUY A BED BUT NOT SLEEP
WITH MONEY YOU CAN BUY A BOOK, BUT NOT KNOWLEDGE
WITH MONEY YOU CAN A DOCTOR, BUT NOT GOOD HEALTH
WITH MONEY YOU CAN BUY A POSITION BUT NOT RESPECT
WITH MONEY YOU CAN BUY BLOOD BUT NOT LIFE
WITH MONEY YOU CAN BUY SEX BUT NOT LOVE