ພໍກິນ ກັບ ກິນບໍ່ພໍ

“ພໍກິນ” ກັບ “ກິນບໍ່ພໍ”
ມັນຕ່າງກັນນະ
“ມີບໍ່ພໍ” ກັບ “ບໍ່ພໍທີ່ຈະມີ”
ມັນກໍ່ຕ່າງກັນເຊັ່ນກັນ