ຜູ້ໃຫຍ່ ກັບ ເດັກ

ຜູ້ໃຫ່ຍ=ແຍກບໍ່ອອກກັບຄຳວ່າ “ຖຽງ” ກັບ “ອະທິບາຍ”
ເດັກ=ແຍກບໍ່ອອກກັບຄຳວ່າ ” ດ່າ ” ກັບ “ຫວັງດີ”