ຈະເຮັດຫຍັງພະຍາຍາມຄິດໃຫ້ຫຼາຍໆທາງ

ຈະເຮັດຫຍັງພະຍາຍາມຄິດໃຫ້ຫຼາຍໆທາງ
ຄິດໃຫ້ຮອບຄອບ
ຄິດເພື່ອດ້ານຮ້າຍທີ່ສຸດໄວ້ສະເໝີ
ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ເບິງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍ
ແຕ່ເຈົ້າກໍ່ຮູ້ວ່າ  ໂລກບໍ່ໄດ້ສວຍງາມຢ່າງທີ່ຄິດ

Tags: