ສາເຫດຂອງການຂີ້ຕົວະ

ສາເຫດຂອງການຂີ້ຕົວະ
ເພາະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບອກບໍ່ໄດ້
ແລະສິ່ງທີ່ບອກບໍ່ໄດ້
ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີ

Tags: