ສາມເລື່ອງທີ່ຫນ້າເສຍໃຈໃນຊີວິດ

ສາມເລື່ອງທີ່ໜ້າເສຍໃຈໃນຊີວິດ
ພົບຄູດີ…ແລ້ວບໍ່ຮຽນ
ພົບເພື່ອນດີ….ແລ້ວບໍ່ຄົບ
ແລະ…ພົບໂອກາດ…ແລ້ວບໍ່ຄ້າວເອົາໄວ້

Tags: ,