ເພື່ອນທີ່ດີຄືດວງດາວ

ເພື່ອນທີ່ດີຄືດວງດາວ
ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນພວກເຂົາຕະຫຼອດເວລາ
ແຕ່ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເຂົາຢູ່ທີ່ນັ້ນສະເໝີ