ເພື່ອນໂດດຂົວ

ຖ້າເພື່ອນທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມໃຈກັນກະໂດດລົງຈາກຂົວ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ກະໂດດຕາມພວກເຂົາໄປ
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍອມຄອຍຢູ່ທີ່ກົ້ນເຫວເພື່ອຈະຮັບພວກເຂົາ