ການ​ແບ່ງ​ປັນ

ຄວາມ​ສຸກ​ຖ້າ​ແບ່ງ​ປັນ​ກັນ​ກໍ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ເປັນ​ສ​ອງ​ເທົ່າ
ແຕ່​ຄວາມ​ທຸກ​ຖ້າ​ແບ່ງ​ປັນ​ກັນ​ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ​ເຄີ່ງ​ໜື່ງ

Tags: , , , , , , ,