ການຕັດສິນໃຈແລະການຮຽນຮູ້

ແມ່ນຫຍັງທີ່ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວ
ຈົງຍອມຮັບຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈນັ້ນ
ບໍ່ວ່າຈະດີຫຼຶ້ ຮ້າຍ
ເພາະຍ້ອນກັບໄປແກ້ໄຂຫຍັງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ
ແຕ່ສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກມັນໄດ້

Tags: , , , , ,