ຄຳຄົມ ດາໄລລາມະ

ຄັ້ງໜຶ່ງເມື່ອມີຄົນຖາມອົງດາໄລລາມະວ່າ ແມ່ນຫຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກແປກໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບມະນຸດຊາດ ທ່ານຕອບວ່າ                        “ມະນຸດເຮົານີ້ ຍອມສູນເສຍສຸຂະພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ເງິນມາ ແລ້ວຕ້ອງຍອມສູນເສຍເງິນຕາ  ເພື່ອຟື້ນພູສຸກຂະພາບ ແລ້ວກໍ່ເຝົ້າກາງວົນກັບ ອານາຄົດ ຈົນບໍ່ມີຄວາມສຸກລາບລື່ນກັບປະຈຸບັນ  ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ໆ  ກໍ່ຄື ເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບປະຈຸບັນ ຫຼຶ ແມ້ກະທັງຢູ່ກັບ ອານາຄົດ ເຂົາດຳເນີນຊີວິດ ຄືກັບວ່າ ເຂົາຈະບໍ່ມີມື້ຕາຍ ແລະແລ້ວເຂົາກໍ່ຕາຍຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ຈິງ “

Tags: , , , , , , , , , ,